Studie naar lusvormen /study on Loop forms.  Titel/title: Lustig/ Desireable (2015)

 

Het werk van Onno Dröge is een ode aan de vrouwelijkheid. In zijn werk komt de bewondering voor de vrouw tot uiting. Het erotische element ontbreekt niet. Lust, liefde en verlangen zijn de hoofdthema's.

 

                                                                               The Birth of the mind                            

 

I got my inspiration from a carpet-beater. We resemble from the lowest part of the sculpture and  the older we get the mind becomes more essential. The upper part of the sculpture shows  a fading of the forms. The lines are just like smoke plumes they lose their firm lines   the higher they get. The older we get we lose our muscular strength.

 

 

 

 

Eenwording/Inwording (2014) onder

Natuurlijke materialen:

Door middel van de combinatie van materialen, vormen, kleuren en achtergrond beeldt Onno een hemelse sfeer uit. Hij hoopt dat eenieder die zijn werk bewondert dit ervaart.

 

In het keramisch werk moet je de chamotte (kleine steentjes) in het huidoppervlak kunnen voelen. Voor de kunstenaar is dit het contact met de door hem gekoesterde ruwe aarde ofwel rotsen.

Voor de houten sculpturen geldt dat het hout zichtbaar moet blijven om een zo natuurlijk mogelijk uiterlijk te behouden.

Vormen: de objecten zijn veelal geometrisch, vrouwelijk van vorm.

De combinatie van de vrouwelijke vormen en de natuurlijke materialen geven de abstracties een vleselijk karakter.

Kleuren: De kleuren die worden toegepast, hebben voor de kunstenaar een bovennatuurlijke betekenis. Denk aan de prachtige kleuren van bloemen en bomen, zee,  water, wolken, lucht, zon en dieren. Kleuren werken diep op de mens in en kunnen je een goddelijk gevoel geven.

Toepassingen: In het keramisch werk wordt ook wel gebruik gemaakt van glas dat tijdens het keramische stookproces smelt tot een glad oppervlak. Dit gladde glas staat dan in contrast met het ruwe aardse van de keramische huid en stelt het zachte water voor.

 

 

 

Nieuwe werken: de nieuwste werken bestaan uit houtsculpturen die alle gecombineerd zijn met een geschilderd paneel.  De sculptuur lijkt los  te staan van het paneel  dat dient als decor. Het lijkt alsof de sculptuur in een ruimte zweeft.

 

De schaduw die op het decor ontstaat door de lichtinval geeft de aanwezigheid weer van de geest.

Bij het vervaardigen laat de kunstenaar zich inspireren door de eindeloze zoektocht naar het lot van de mens, het hier en nu, nieuwe waarden en de betekenis van het grote 'waarom '.

 

in English

 

Woodsculptures on panel & ceramic

The art of Onno Dröge is an ode to femininity. In his work, the admiration for women is reflected. There is no lack of the erotic. Lust, love and desire are his main themes.

 

Natural materials:

 

Through a combination of materials, forms, colours and background, Onno creates a heavenly sphere. He hopes everyone who admires his art experiences some of this feeling.

 

On the surface of his ceramic works, you must be able to feel the chamotte (little stones). For the artist, this is a way to connect with his beloved raw earth or rocks.

 

To his wood sculptures applies that the wood should remain visible to behold its natural appearance.

 

 

 

Forms:   

The objects are usually geometric, and have female forms. The combination of those female forms and natural materials makes the abstract sculptures look fleshy.

 

Colours:  

The colours that are used hold a supernatural significance for the artist. Think of the beautiful colours of flowers and trees, sea, water, clouds, sky, sun and animals. Colours have a great impact on mankind and are able to give you a divine feeling.

 

Applications:  

In the ceramic works, the artist also makes use of glass that melts during the ceramic firing process, giving it a smooth surface. This smooth surface contrasts sharply with the rough earthly structure of the ceramic and represents the soft water. 

 

New work:  

Onno’s most recent work exists of wood sculptures that are all combined with a painted panel. The sculpture seems to stand apart from the panel, which serves as decor. Because of this, the sculpture seems to hover.

 

The shadow of the dynamic sculptures that falls on the panel represents the attendance of the spirit.

 

During the process of making, the artist gets his inspiration through the endless search for the fate of mankind, the here and now, new values and the meaning of the big why.

  

 

Toll Sculpture: ceramic object (2001)

 

The toll represents the love for the feminine. This is expressed through the round form and the ceramic surface, which has a natural fleshy character. The colour and curved lines that are applied to the toll represent the ultimate feeling of love and affection.

  

The Rising sun (2000)

 

This work represents the ultimate feeling of warmth and the light that the sun gives us. The curves and the ceramic surface again represent the feminine.

 

Onno found inspiration for his ceramic work (1992-2001) travelling around the Mediterranean area. Especially Petra, an old ruin city in Jordan that is situated in a ravine surrounded by rocks south of the Dead Sea. Here, Onno was enchanted by the ancient culture, which shows in his ceramic works. In his sculptures, he wants to express both something original and something modern.

 

 

            Tol Sculptuur: Keramisch object 2001.

De ronde tolvorm vertegenwoordigt de liefde voor het vrouwelijke dat hier is uitgedrukt door de ronde vorm en de keramische huid die een natuurlijk, vleselijk karakter heeft.  De kleur en kringvormen/lijnen die op de tol zijn aangebracht, vertegenwoordigen het ultieme gevoel van liefde en genegenheid. 

                                 De Rising Sun (2000)

Het ultieme gevoel van warmte en het licht dat de zon ons geeft. De rondingen en de keramische huid vertegenwoordigen wederom het vrouwelijke.

De inspiratie voor zijn keramische werk (1992 tot 2001) vond Onno Dröge tijdens zijn reizen door het Middellandse Zeegebied. Met name in Petra in Jordanië, een ruïnestad in een door rotsen omgeven kloofdal ten zuiden van de Dode Zee.  Dröge raakte door de oude cultuur betoverd en zijn keramisch beeldend werk laat daar sporen van zien. In zijn sculpturen wilt hij tegelijkertijd iets oorspronkelijks als iets nieuws uitdrukken.